Meta Pool on [Vietnamese] during June, 2024

Hello everyone, today I’d like to submit my report for my activities in June as an ambassador of Meta Pool.

1. Week Activities
Week 1:
Thread: x.com
Space: x.com
Medium: Tương tác quản trị cho người dùng Ethereum với mpDAO | by Hoang Thien | Jun, 2024 | Medium

Week 2:
Thread: x.com
Space: x.com
Medium: Bản tóm tắt hàng tháng của Meta Pool — Tháng 5 năm 2024 | by Hoang Thien | Jun, 2024 | Medium

Week 3:
Thread: x.com
Space: x.com
Linkedin: Tony Tran on LinkedIn: Highlights Chương trình vận hành nút doanh nghiệp trong tháng 5 Meta Pool…

Week 4:
Thread: x.com
Space: x.com
Linkedin: Tony Tran on LinkedIn: Proposal của Việt Nam đã chính thức lên sóng và chỉ còn 4 ngày nữa là kết…

2. Monthly Activities
AMA: x.com
Community Call: https://www.youtube.com/watch?v=NKfopFH1MPo&t=3s

IRL Meet-up: x.com

Thanks for your time and supporting!